Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP?
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP? PDF Drukuj Email

   Z jednej strony, dla wszystkich chyba oczywiste, że w SKP nie wolno(!) stosować niesprawnego analizatora spalin , a z drugiej strony nie każdy sprawny technicznie analizator spalin samochodowych, może być traktowany jako legalny i stosowany w SKP.

Skupimy się tu na analizatorach wprowadzony do obrotu na podstawie Ustawy Prawo, po uzyskaniu Decyzji zatwierdzenia typu (Decyzji ZT).

   Nie każdy to jeszcze rozumie, ale ...
         ... to
czy w SKP można legalnie stosować konkretny analizator nie zależy nie tyle od jego stanu technicznego, co od jego sytuacji formalno-prawnej. A ta, w związku z treścią Art. 8a. ustawy Prawo o miarach, jest bardzo ściśle uzależniona od dat ważnych dla "życia" tego analizatora.

Dla przypomnienia: Art. 8a. 1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. 2. Za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej Prezes Głównego Urzędu Miar, zwany dalej "Prezesem", może uznać, w drodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne.
Art. 8a - został wprowadzony do ustawy
Prawo o miarach z 11 maja 2001r. (Dz.U. nr 63 poz. 636), przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 141, poz. 1493), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2004 r.


Więcej na temat
dat ważnych dla "życia" analizatora zobacz w artykule:
 
            Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora.

   Co bardzo istotne dla dopuszczalności użytkowania analizatorów spalin samochodowych: po 31 grudnia 2013r -> tych zalegalizowanych przed 31.12.2003r w trybie art. 29 ustawy oraz po 31 grudnia 2012r. -> tych uwierzytelnionych przed 1 stycznia 2003r., w treści art. 8a ust. 1 użyto sformułowanie: "posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu". Kluczowe jest użyte tam - zresztą nie bez przyczyny - słowo "odpowiednio".

   Trzeba też sobie uświadomić i to, że użyte tu (w art. 8a ust. 1 UPoM) sformułowanie "lub ważną legalizację" nie może dotyczyć legalizacji ponownej. A nie może ponieważ, legalizacja ponowna może dotyczyć jedynie tych przyrządów które już zostały wprowadzone do obrotu (stąd właśnie jest ona ponowna).
  Dodatkowo, to użyte tu (w art. 8a ust. 1 UPoM) sformułowanie "lub ważną legalizację" nie może też dotyczyć analizatorów spalin samochodowych. A nie może, ponieważ te analizatory - w roku 2004 , tj. w roku, w którym przepis ten został wprowadzony do ustawy PoM - mogły być wprowadzone do obrotu, jedynie wtedy gdy miały odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu".
Zatem alternatywa "lub ważną legalizację" może dotyczyć jedynie takich przyrządów pomiarowych, "które są legalizowane bez zatwierdzenia typu".
[vide. art. 9 pkt 6 ustawy Prawo o miarach z 2001r. w brzmieniu w jakim została ona ogłoszona (Dz.U. 63 poz. 636)].

Dla przypomnienia, przepis ten mówił: " Art. 9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: (...)6) rodzaje przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu,(...) — przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

[vide art. 8b ust 3 pkt 2 ustawy Prawo o miarach z 2001r. w obecnym brzmieniu

Dla przypomnienia, przepis ten mówił: "Art. 8b. (...) 3. Legalizacji przyrządów pomiarowych dokonują: (...) 2) Prezes i organy administracji miar, o których mowa w art. 10 pkt 2 - w zakresie legalizacji pierwotnej przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu;

Art. 10. Organami administracji miar są: (...) 2) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, zwani dalej "dyrektorami".

[vide: rozporządzenia dostępne tu-> Dz.U. 2004 nr 82 poz. 754 i tu -> Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653

Dla przypomnienia, było to "Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu] i uchylające je Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uznane za uchylony z dniem 1.01.2008r.

Zobacz też :

 

Uwolnić spaliny z SKP! ... O co tu chodzi?
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ...
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Co dla SKP dziś oznacza treść Rozporządzenia MG z 27.12.2007r.?
Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora. 

Zmieniony ( 29.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »