Menu Content/Inhalt
Start arrow Dlaczego 8.07.2010r. jest ważny dla SKP?
Czy 8 lipca 2010r. jest ważny dla SKP i innych właścicieli analizatorów? PDF Drukuj Email

W dniu 8 lipca 2010r minęło 14 dni od opublikowania Dziennika Ustaw nr 110 z pozycją 727, czyli ...

... weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

To znaczy od tego dnia również to rozporządzenie stało się obowiązującym w Polsce prawem.

   To rozporządzenie, w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, to jest oczywiście rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r.. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, który możemy znaleźć tu-> (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), A zmieniające je rozporządzenie możemy znaleźć tu-> (Dz.U. z 2010 Nr 110 poz. 727).

A dlaczego to jest ważne dla SKP i innych właścicieli analizatorów spalin?

   Ważne to jest, za sprawą treści § 2 tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.z 2010r. Nr 110 poz. 727) w związku z treścią§ 7 tego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), w brzmieniu ustalonym przez§1 pkt 6) właśnie tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r..

Czyli ważne jest z powodu dokonanej wtedy zmiany obowiązującego prawa.

Co mówi § 2 tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r.?

Każdy może to oczywiście sprawdzić sam zaglądając do treści właściwego Dziennika Ustaw, dostępnej np. tu ->(Dz.U. z 2010 Nr 110 poz. 727). Ale my to już zrobiliśmy dla Was i przytoczyliśmy jego treść poniżej:
"§ 2. W stosunku do przyrządów pomiarowych, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 
obowiązek dokonania legalizacji pierwotnej uznaje się za spełniony, jeżelizostały one wprowadzone do obrotu lub użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia."

A co mówi § 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem?

Oczywiście każdy również i to może to sprawdzić sam. Ale my i to już zrobiliśmy dla Was i przytoczyliśmy poniżej:
"§ 7. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną przyrządów pomiarowych, których typ został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, podlegają następujące przyrządy pomiarowe:
(...)
17) analizatory spalin samochodowych."

Jaki skutek ma taka zmiana przepisów obowiązującego prawa?

   Najpierw trzeba zauważyć co wynika ze zmiany treści zadania wstępnego § 7.
   Została tu zawarta dyspozycja (tak się "mówi" w "języku prawników" gdy chce się wyjaśnić, że jakiś przepis reguluje sposób lub zakres stosowania innych przepisów prawa)jak należy traktować przyrządy pomiarowe wymienione w tym przepisie. 
   I według tej dyspozycji, przyrządy te dzielimy na trzy, rozłączne, kategorie. "Rozłączne" to znaczy takie, które się nie przenikają, nie zawierają elementów wspólnych. To znaczy, że żaden z elementów należących do jednej kategorii nie może należeć jednocześnie do pozostałych kategorii. 
   Ta rozłączność, jest bardzo istotna, dlatego, że w świetle tego uregulowania, tych przyrządów w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy, nie uznaje się za takie których typ został zatwierdzony;
   A także dlatego, że
w świetle tego uregulowania, do przyrządów do których stosuje się art. 27 ustawy Prawo o miarach z 2001r. nie można jednocześnie stosować art. 29a tej ustawy.
   Co w praktyce oznacza, że:

Po pierwsze:
    W związku z rozłącznością tych kategorii, niedozwolone jest przesunięcie terminu obowiązywania okresu przejściowego wynikającego z art. 27 tej ustawy, z 31.12.2012r. na 31.12.2013r.. Czyli dla przyrządów, do których stosowało się art. 27 tej ustawy, po 31.12.2012r. nie można było już wykonywać legalizacji ponownej na podstawie przepisów art. 29a.

Po drugie:
  W związku z rozłącznością tych kategorii, przyrządów, do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy,  nie uznaje się za te których typ został zatwierdzony

Po trzecie:
  Rozłączność kategorii tych przyrządów do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy, od kategorii tych dla których typ został zatwierdzony, dodatkowo podkreśla, że nie można ich uznać za wprowadzone do obrotu (...) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. A skoro nie zostały wprowadzone do obrotu, to nie ma podstaw prawnych do ich legalizacji innych niż przepisy art. 27 albo 29a tej ustawy, a te można stosować tylko do końca okresów przejściowych. Odpowiednio do 31.12.2012r dla art. 27 albo do 31.12.2103r dla art. 29a.

   A teraz rozważmy, skutki wprowadzenia do systemu prawa w/w § 2. tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.z 2010r. Nr 110 poz. 727).

Po pierwsze (czy raczej po czwarte): 
  Użyty tam zapis "obowiązek dokonania legalizacji pierwotnej uznaje się za spełniony, jeżeli zostały one wprowadzone do obrotu lub użytkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r.", oznacza również, że automatycznie (bo z mocy prawa), obowiązek ten uznaje się za niespełniony, jeżeli przyrząd nie został wprowadzony do obrotu (...) zgodnie z przepisami tej nowej ustawy z 11 maja 2001r.;
Co oznacza, że automatycznie, obowiązek ten uznaje się za niespełniony, w stosunku do których (w lipcu 2010r.)stosowało się art. 27 albo art. 29a, ponieważ te zostały wprowadzone do obrotu (...) na podstawie przepisów tej starej ustawy z 3 kwietnia 1993r..

Po drugie (czy raczej po piąte):
  Zapis ten, został tam wprowadzony specjalnie dla wyeliminowania z obrotu przyrządów wymienionych w § 7 tego rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), w stosunku do których (w lipcu 2010r.)stosowało się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
  Przepisy art. 27 albo art. 29a tej nowej ustawy z 2001r, stosuje (stosowało) się jedynie do tych przyrządów, które zostały wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie starej ustawy -Prawo o miarach z 3 kwietnia 1993r.uchylonej przez art. 33 tej nowej ustawy z 2001r..

Po trzecie (czy raczej po szuste):
  Obowiązek dokonania legalizacji pierwotnej uznaje się za niespełniony automatyczne (bo z mocy prawa), w stosunku w do tych przyrządów, do których (w lipcu 2010r.) stosowało się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, które są wymienione w § 7 tego rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007r.. Zatem dotyczy to również analizatorów spalin samochodowych.

Po czwarte (czy raczej po siódme):
To już się stało.
Automatycznie, z mocy prawa z dniem 8 lipca 2010r. Po tej dacie wszystkie przyrządy pomiarowe wymienione w § 7 tego rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13), do których stosowało się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, zostały uznane za takie, dla których obowiązek legalizacji pierwotnej nie został spełniony.

Po czwarte (czy raczej po siódme):
Prawo nie działa wstecz.
Dlatego do czasu, gdy nie zostanie prawomocnie wykazane, że przepis § 2. tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.z 2010r. Nr 110 poz. 727). jednak nie wszedł w życie, przepis ten wywołuje skutki prawne w odniesieniu do w/w przyrządów pomiarowych, ze wszystkimi konsekwencjami jakie z tego wynikają.

A to wywołuje w m.in stosunku do analizatorów spalin samochodowych, stanowiących m.in. obowiązkowe wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów, daleko idące konsekwencje.

A jakie to są konsekwencje?
Oto ich podstawowa (ale nie pełna lista):

 1. Po upływie okresów przejściowych wynikających z przepisów art. 27 (po 31.12.20012r) albo art. 29a, (po 31.12.2013r.), nie można ich już legalizować;

 2. Po upływie terminu ważności ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a nie można ich już legalnie stosować (również w SKP);

 3. Po upływie terminu ważności ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a, nie można ich już sprzedawać (bo będzie to wprowadzanie do obrotu przyrządu nie spełniającego wymagań, co stanowi wykroczenie z art.26 ust 1 pkt 2) ustawy -prawo o miarach, podlegające (z automatu) karze grzywny.

 4. Po upływie terminu ważności ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a, nie można zaliczać w koszty uzyskania przychodu wydatków wynikających z faktur dotyczących "takich" przyrządów pomiarowych (zakupu, legalizacji, kalibracji, serwisu, materiałów eksploatacyjnych, transportu ich do legalizacji serwisu itp.). A uszczuplenie dochodów Budżetu Państwa w wyniku dokonania takich odliczeń jest wykroczeniem karno-skarbowym (również z automatu);

 5. Po upływie terminu ważności ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a nie można odliczać VAT z faktur dotyczących "takich" przyrządów pomiarowych (zakupu, legalizacji, kalibracji, serwisu, materiałów eksploatacyjnych, transportu ich do legalizacji serwisu itp.) a uszczuplenie dochodów Budżetu Państwa w wyniku dokonania takich odliczeń jest wykroczeniem karno-skarbowym (również z automatu);

 6. Zaniechanie w SKP wymiany takiego analizatora spalin, przed upływem terminu ważności ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie art. 27 albo art. 29a powoduje automatyczną utratę ważności poświadczenia - o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy -Prawo o ruchu drogowym, w związku z art.83 ust 4 zdanie 2 tej ustawy
  A po utracie ważności przez takie poświadczenia SKP jeżeli działa, to działa nielegalnie.
  A jak SKP działa nielegalnie, to
  czy badania pojazdów wykonane przez nią w tym czasie są ważne?
  Ostatnio głośna była(jest) spraw unieważniania praw jazdy wydanych po egzaminach(?) prowadzonych podmiot nie posiadający ważnych uprawnień do przeprowadzania takich egzaminów.
  A jak SKP działa nielegalnie, to
  czy może odliczać od podstawy opodatkowania ponoszone w tym czasie koszty
  A jak SKP działa nielegalnie, to
  czy może odliczać od podstawy opodatkowania VAT o faktur otrzymanych w tym czasie?


Zmieniony ( 03.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »