Menu Content/Inhalt
Start arrow Diagnostyka arrow Dymomierze arrow Co to znaczy, że dymomierz posiada certyfikat?
Co to znaczy, że dymomierz posiada certyfikat? PDF Drukuj Email
Dymomierz z certyfikatem ?

W skrócie można określić to tak, że mamy dwie sytuacje:

Sytuacja 1.

1.
SKP działała już przed 22 lutego 2005r.
2.

Stacja już przed 22 lutego 2005r posiadała na wyposażeniu przedmiotowy dymomierz (analizator spalin).
3. Dymomierz ten spełniał wymagania obowiązujących przed 22  lutego 2005r przepisów dotyczących SKP (rozporządzenia MI z dnia 5 grudnia 2003 r Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2116. )

Oznacza to, że dymomierz „posiada” certyfikat zgodności ITS-u o numerze ..., czyli:

 • było wyprodukowane w okresie ważności tego certyfikatu nr...;
 • pochodzi od właściciela tego certyfikatu nr ...;
 • nie było modyfikowane, tzn. było identyczne z tym które było poddawane procesowi certyfikacji w ITS zakończonej wydaniem certyfikatu zgodności nr ...;
 • dodatkowo SKP dysponuje kopią certyfikatu tego konkretnego urządzenia! (okres ważności certyfikatu podany na dokumencie obejmował datę produkcji urządzenia.

  W przypadku analizatora spalin samochodowych SKP musi dysponować dodatkowo ważnym świadectwem legalizacji ponownej tego konkretnego analizatora.

Do końca 2006r legalizacja analizatora spalin była możliwa wtedy gdy analizator został wprowadzony do obrotu na podstawie zatwierdzenia typy wydawanego przez GUM.

Świadectwo legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych może być wydane tylko przez upoważnione do tego laboratorium, po przeprowadzeniu badania tego analizatora.

Sytuacja 2.

1.
SKP została uruchomiona po 22 lutego 2005r.
2.
Stacja ta po 22 lutego 2005r nabyła przedmiotowy dymomierz (i analizator).
3.
Dymomierz ten spełnia już wymagania NOWYCH obowiązujących od 22 lutego 2005r przepisów dotyczących SKP,  tj. rozporządzenia z dnia 1 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 209.).

Oznacza to, że:

 • dymomierz NIE MUSI mieć już certyfikatu ITS;
 • dymomierz MUSI mieć oznaczenie CE;
 • dodatkowo SKP dysponuje deklaracją zgodności CE wystawiona przez producenta urządzenia.

W przypadku analizatora spalin samochodowych musi to być dodatkowo ważne świadectwo legalizacji ponownej (analizator posiadał zatwierdzenie typy GUM).

a od stycznia 2007 może to być również deklaracja producenta o zgodności z dyrektywą 22/2004/WE (MID), i dodatkowo

 

Od stycznia 2007r. legalizacja analizatora jest możliwa wtedy gdy analizator został wprowadzony do obrotu na podstawie zatwierdzenia typy wydawanego przez GUM, lub na podstawie dyrektywy 22/2004/WE (MID).

Świadectwo legalizacji ponownej analizatora spalin samochodowych może być wydane tylko przez upoważnione do tego laboratorium, po przeprowadzeniu badania tego analizatora.


Najnowsze rozporządzenie MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów – Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275, nie wprowadziło żadnych zmian dotyczących wymagań odnośnie dymomierzy i analizatorów spalin.

  Cytat z rozporządzenia Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275, : „§ 14. ...

  5. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposażenie stacji kontroli pojazdów, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, może być wykorzystywane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli zostało poddane ocenie zgodności, a także posiada oznakowanie CE, jeżeli jest ono wymagane przepisami o systemie oceny zgodności.

  6. Stacja kontroli pojazdów powinna posiadać deklarację zgodności dla urządzeń i przyrządów, w stosunku do których jest to wymagane, sporządzoną w języku polskim. Dopuszcza się posiadanie deklaracji zgodności w innym języku wraz z jej tłumaczeniem na język polski.

  7. Wyposażenie wymienione w lp. 2, 10, 13–16 tabeli, o której mowa w ust. 5, może być wykorzystywane w stacji kontroli pojazdów, jeżeli spełnia dodatkowe wymagania, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”(koniec cytatu).

Dla przypomnienia w tej tabeli interesujące nas tu urządzenia wymienione są : dymomierz na pozycji 8 (lp.8), a analizator spalin na pozycji 12 (lp. 12).

Rozporządzenie to przewiduje, że „stare” dymomierze dopuszczone do użytkowania w konkretnej SKP dlatego, że „posiadają” certyfikat ITS, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania badań -> jeżeli gwarantują one wykonywanie badań technicznych pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Cytat z rozporządzenia Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275,
§ 19. Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów można wykorzystywać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz inne wyposażenie znajdujące się na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów i dopuszczone do użytkowania na podstawie dotychczasowych przepisów, jeżeli gwarantują wykonywanie badań technicznych pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.” (koniec cytatu).


Inne zmiany dotyczące certyfikatów dla urządzeń między rozporządzeniami z dnia 5 grudnia 2003 Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2116. i rozporządzeniem z dnia 1 lutego 2005 r. Dz.U. 2005 nr 25 poz. 209. i rozporządzeniem z dnia 10 lutego 2006 r. Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 są następujące.

Z dniem 21 lutego 2005 liczba wymaganych dla SKP urządzeń zmniejszyła się z 21 do 16.

Przy czym wymóg posiadania dodatkowo certyfikatu podobnego do certyfikatu ITS (teraz TDT) dotyczy już tylko 6 urządzeń.
I są to: (lp. 2) urządzenia do kontroli działania hamulców; (lp. 10) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy; (lp. 13) przyrząd do kontroli ustawienia kół i osi pojazdu; (lp. 14) tester amortyzatorów (Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t); (lp. 15) czytnik EOBD (Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD); (lp. 16) to tester przezroczystości szyb (Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła).

Ostatnie rozporządzenie z 2006r wprowadziło dodatkowe urządzenie stanowiące obowiązkowe wyposażenia dla SKP -> Elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej (lp. 17).


Zmieniony ( 04.11.2013. )
 
następny artykuł »