Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Czy będzie obowiązek archiwizacji wyników badań z analizatora spalin?
Czy będzie obowiązek archiwizacji wyników badań z analizatora spalin? PDF Drukuj Email

O tym, że w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy wymóg dotyczący archiwizacji wyników m.in z analizatora spalin wiadomo już od lipca 2012r

Sprawa jest pewna, bo wynika z finalizowanej już inicjatywy Komisji Europejskiej i będzie dotyczyła całej UE (nie tylko Polski).  

KE przyjęła w lipcu 2012r ostateczną wersję dokumentu COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD):

"ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY         w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylające dyrektywę 2009/40/WE".

A zrobiła to w ramach projektu: 
"Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego – bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia".

Informacja o tym była opublikowana już 13.07.2012r w dokumencie informacyjnym Komisji Europejskiej MEMO-12-555.

Podobnie jak były opublikowane przygotowane te akty:
tzn. wniosek dotyczący rozporządzenia [COM_2012_380_PL_ACTE_f] jak i samo rozporządzenia Rozporządzenie (projekt) [COM_2012_380_PL_ACTE2_f]. Dokumenty te są dostępne w internecie np.:
tutaj->  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-555_pl.htm
i tutaj -> http://orka.sejm.gov.pl/SUE7.nsf/Pliki-zal/COM_2012_380_PL_ACTE_f.pdf/$file/COM_2012_380_PL_ACTE_f.pdf 


a "googlując" hasło "MEMO-12-555" można znaleźć wiele odniesień do tego tematu, który można by nazwać "gorącym" dla środowisk związanych z SKP.


No ale do rzeczy.
Konieczność wprowadzenia wymogu archiwizacji wyników badań z analizatora spalin wynika wprost z wprowadzenia świadectwa przydatności do ruchu drogowego”, które według podanej tam [w art. 3 pkt 12)] definicji: "oznacza świadectwo wydawane przez właściwy organ lub stację kontroli pojazdów, w którym przedstawiono wyniki badania oraz ogólną ocenę pojazdu; 

A ZAŁĄCZNIK IV (do tego Rozporządzenia) pt. "MINIMALNA ZAWARTOŚĆ ŚWIADECTWA PRZYDATNOŚCI DO RUCHU DROGOWEGO" przewiduje [w pkt 7)], że cytuję :

"Świadectwo przydatności do ruchu drogowego wydane w wyniku badania przydatności do ruchu drogowego zawiera co najmniej następujące elementy:
(...) 
7) wyniki pomiarów (...) stężenie emisji gazowych oraz obliczona wartość λ dla silników benzynowych lub wartość zadymienia dla silników Diesla.

Czyli załącznik IV w tego rozporządzenia przewiduje obowiązek, umieszczenia w treści tego świadectwa wyników badania: m.in z analizatora spalin samochodowych lub z dymomierza.

A dlaczego ma to być w wersji elektronicznej?
Ponieważ Rozporządzenie to, COM_2012_380_PL_ACTE2_f, 
w art. 8 ust. 5. który mówi:

"O wynikach badania przydatności do ruchu drogowego informowany jest organ rejestracji pojazdu. W ramach tej informacji przekazuje się informacje wymienione w świadectwie przydatnoścido ruchu drogowego."

a wcześniej, w ust 3 zdanie 1, Rozporządzenie to mówi, iż :

"Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a najpóźniej 3 lata po tej daciestacje kontroli pojazdów przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego informacje z wystawionych przez nie świadectw przydatności do ruchu drogowego drogą elektroniczną.

A w treści wniosku, COM_2012_380_PL_ACTE_f, na str. 7 w części 3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU, jest napisane:

Wyniki badań przydatności do ruchu drogowego, w tym informacje o przebiegu pojazdów, muszą być przechowywane w rejestrach krajowych(...)".

I dalej w treści wniosku:

w pkt (22)

"Świadectwo przydatności do ruchu drogowego powinno być wydawane po każdym badaniu i zawierać – między innymi – informacje dotyczące tożsamości pojazdu oraz informacje o wynikach badania. Aby umożliwić odpowiednie odtwarzanie wyników badań przydatności do ruchu drogowego, państwa członkowskie powinny gromadzić i przechowywać tego rodzaju informacje w bazie danych.

w pkt  (31)

Niniejsze rozporządzenie aktualizuje wymogi techniczne dyrektywy 2009/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz rozszerza ich zakres, aby objąć nim w szczególności ustanowienie stacji kontroli pojazdów i ich organów nadzoru a także wyznaczenie diagnostów, którym powierzone zostanie przeprowadzanie badań przydatności do ruchu drogowego. Dyrektywę tę należy zatem uchylić.
Ponadto do niniejszego rozporządzenia włączono zasady zawarte w zaleceniu Komisji 2010/378/UE z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE23, 
aby poprawić poziom regulacji metod badań wykorzystywanych w badaniach przydatności do ruchu drogowego.

Co to w praktyce oznacza?

Zwłaszcza w sytuacji gdy decydentom w Polsce "chodzą po głowach" pomysły monitoringu całego badania w SKP bo przecież ... .

Rozporządzenie przewiduje 
konieczność archiwizacji (wiarygodnych) tych wyników badań, które mają być umieszczane w treści świadectwa przydatności do ruchu drogowego”.
A ponieważ 
wiarygodnych, to "pobieranych" wprost z urządzenia na którym wykonano badanie.
A sam raport (m.in. dla celów dowodowych) musi być zarchiwizowany w taki sposób aby jego modyfikacja była bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Technicznie obecnie nie stanowi to większego problemu.

"Sęk w tym", że obecnie jeszcze nie wiadomo, jaki będą konkretne wymogi dotyczące zapisu tych wyników w wersji elektronicznej. 
A skoro tak, to trudno zapewnić sobie aby urządzenie (analizator), które nawet teoretycznie mógłby archiwizować raporty z badań w wersji elektronicznej gwarantował, że będzie robił to zgodnie z tymi przyszłymi wymogami.

Z analizatorem spalin samochodowych 
jest dodatkowo taki problem, że urządzenia wprowadzonego do obrotu (czyli kupionego) nie można modyfikować (np. zmienić mu oprogramowania), bo wtedy nie będzie on już zgodny z typem który był poddany ocenie zgodności (lub wcześniej do 2007r, typem dla którego wydano Zatwierdzenie Typu).

A wtedy takiego analizatora nie będzie można "legalnie" używać (stosować) w SKP(podobnie jak tych zalegalizowanych przed 31.12.2003r. po upływie ich ostatniej legalizacji wykonanej przed końcem 2013r.)
I albo samodzielnie przeprowadzić ocenę zgodności dla tego analizatora (co łatwe nie będzie) lub wymienić go na inny, taki który po modyfikacji miał przeprowadzoną ocenę zgodności.

Oczywiście będzie pewien okres na dostosowanie ...
chociażby dlatego, że we wniosku, COM_2012_380_PL_ACTE_f do projektu rozporządzenia, w pkt 28 jest o tym mowa. 
Jest tam przecież napisane w pkt (28):

Wyposażenie i przyrządy wykorzystywane do badań w stacjach kontroli pojazdów powinny spełniać wymogi określone dla przeprowadzania badań przydatności do ruchu drogowego.
Ponieważ wiąże się to z poważnymi inwestycjami i modernizacjami, których nie da się przeprowadzić natychmiast, 
należy zapewnić okres pięciu lat na dostosowanie się do przedmiotowych wymogów. 
Podobny okres pięcioletni należy zapewnić organom nadzoru na spełnienie wszystkich kryteriów i wymogów dotyczących zatwierdzania stacji kontroli pojazdów i nadzoru nad nimi.

Jednak trzeba pamiętać, że czas na dostosowanie czasem dostosowaniem, a życie życiem a te nie znosi próżni i rynek wymusi swoje.
Skoro:

  • będą istniały jakieś SKP, które będą mogły wystawiać  świadectwa przydatności do ruchu drogowego”, bo będą miały wyposażenie to umożliwiające, które dostosowania nie będzie wymagało,

  • a posiadanie świadectwa będzie wymagane w całej europie, na długo przed upływem okresu na dostosowanie wyposażenia w SKP, [z wyżej cytowanych dokumentów (vide art. 8 pkt 3) wynika, że będzie, to już: "Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a najpóźniej 3 lata po tej dacie"].

to każdy posiadacz pojazdu, który liczy się z tym, że wyjedzie za granicę, będzie przy OBT szukał takich SKP, które zapewnią mu badanie z wydaniem „świadectwa przydatności do ruchu drogowego” a przez, to brak kłopotów z kontrolami za granicą!

Zatem ze względów czysto ekonomicznych - dla utrzymania klientów - konieczne będzie szybsze dostosowanie wyposażenia.
Analizator AUTO 4-1 rozwiązuje ten problem.

Dlatego obecnie .... 
wybierając dziś analizator spalin KANE AUTO 4-1, jego nabywca / użytkownik uwalnia się:
• 
od konieczności zakupu nowego urządzenia, po wprowadzeniu wymogu archiwizacji, lub
• 
od problemów, które mogą być konsekwencją ograniczeń formalnych stosowania w SKP analizatora,
w którym dokonano modyfikacji technicznej zmieniającej jego typ.

KANE AUTO 4-1 jest obecnie jedynym analizatorem spalin dostępnym na polskim rynkuktóry teraz spełnia wszystkie wymagania przepisów dotyczących analizatorów spalin dopuszczonych do stosowania ich do kontroli pojazdów w SKP, a jednocześnie zapewni również w przyszłości spełnianie tych nowych przepisów dotyczących archiwizacji wyników badań w SKP, które mają być wprowadzone w 2014 lub nawet jeszcze później. A co najważniejsze, KANE AUTO 4-1, inaczej niż jest to w przypadku wszystkich innych analizatorów, umożliwia i będzie umożliwiał, łatwe dostosowanie (do tych nowych jak wymogów)również już używanego analizatora, bo odbędzie się to bez modyfikacji konstrukcji i oprogramowania analizatora.
(vide powody od 5 do 12 w "24 powody dla których warto wybrać AUTO 4-1")


Zmieniony ( 24.01.2014. )
 
następny artykuł »