Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Prawo arrow Co dla SKP dziś oznacza treść Rozporządzenia MG z 27.12.2007r.?
Co dla SKP dziś oznacza treść Rozporządzenia MG z 27.12.2007r.? PDF Drukuj Email

   Chodzi tu o obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13). A dokładniej, o bardzo istotną dla SKP treść zdania wstępnego do § 7  tego rozporządzenia, zwłaszcza w jej nowym brzmieniu nadanym przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (zob. tam § 1 ust. 6) (Dz.U. 2010 nr 110 poz. 727).

Treść tego przepisu oznacza, że mogą być kłopoty (dla nieprzygotowanych), ale do rzeczy ...

Dla przypomnienia:
Przed zmianą było to zdanie
 o następującej treści, cytuję : "§ 7. Prawnej kontroli metrologicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), podlegają następujące przyrządy pomiarowe:"
Po zmianie jest to zdanie następującej treści, cytuję: "§ 7. Prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną przyrządów pomiarowych, których typ został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, podlegają następujące przyrządy pomiarowe:"


Więcej na temat w/w art. 10 ust 2 ustawy z 15.12.2006r zobacz w artykule: 
             
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?

Jak wiadomo do 7 stycznia 2007r analizatory spalin samochodowych mogły być wprowadzane do obrotu jedynie jedynie po zatwierdzeniu typu i wykonaniu legalizacji pierwotnej. A w użytkowaniu podlegają legalizacji ponownej. Dlatego ten w/w  § 7 dotyczy również analizatorów spali samochodowych (choć nie tylko - co też jest bardzo istotne).

Jak widać, z treści w/w § 7, Rozporządzenie to rozróżnia wprost trzy kategorie przyrządów pomiarowych, które podlegają "prawnej kontroli metrologicznej obejmującej legalizację pierwotną i legalizację ponowną":

 1. których typ został zatwierdzony lub

 2. w stosunku do których stosuje się art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach albo

 3. w stosunku do których stosuje się art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Czyli :

 1. takich, których typ został zatwierdzony, a jeśli były lub będą wprowadzone do obrotu lub użytkowania, to na podstawie przepisów obowiązującej ustawy  -Prawo o miarach z 11 maja 2001r.
   
  lub

 2. takich, do których stosuje art. 27, tzn. były wprowadzone do obrotu lub użytkowania przed 1.01.2003r.  na podstawie przepisów starej ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.- o miarach, które mogły być legalizowane do 31.12.2012r.,
  albo

 3. takich, do których stosuje się do nich art. 29a. tzn. były wprowadzone do obrotu lub użytkowania, w trybie art. 29 na podstawie przepisów starej ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.- o miarach, ale już po wejściu w życie ustawy, tzn. pomiędzy01.01.2003r. a 31.12.2003r., a które mogły być legalizowane do 31.12.2013r.

Dla przypomnienia.

Na podstawie w/w przepisu art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu powinny spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r. Zatem nie mogą to być wymagania obowiązujące już po tej dacie.

A co z analizatorami zalegalizowanymi już przed 31.12.2003r?
      -> z tymi do których stosuje się art. 27 ustawy Prawo o miarach
      -> z tymi do których stosuje się art. 29a ustawy Prawo o miarach.

Pytanie.
Jakie wymagania powinny spełniać przyrządy pomiarowe, do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach?

Tych do których stosuje się art. 27 oraz 29a ustawy, tzn. (analogicznie do zmiany prawa dokonanej w/w ustawą z dnia 15 grudnia 2006 r.) te obowiązujące przed przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Te których spełnienie przez te przyrządy jest potwierdzone w treści dotyczącej ich decyzji zatwierdzenia typu, która tylko w związku z tymi przepisami (art. 27 i 29a) jest odpowiednio ważna w odniesieniu do tych przyrządów ( i tylko do upływu okresów przejściowych tam określonych). 
A w treści świadectwa ich legalizacji ponownej, powinna być potwierdzona zgodność z tymi właśnie przepisami. Zwłaszcza po 8 lipca 2010r. od kiedy to przyrządy te uznaje się za niespełniajace obowiązku legalizacji pierwotnej [vide: 
§ 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.z 2010r. Nr 110 poz. 727), w związku z treścią § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6) właśnie tego rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r.].

Pytanie.
Czy wymagania, o których mowa w art. 8m ust. 1 ustawy Prawo o miarach, mogą być wymaganiami innymi niż te dotyczące przyrządu przy zatwierdzaniu jego typu?

Przecież nie zawsze późniejsze wymagania są wymaganiami ostrzejszymi.  A dodatkowo warunkiem użytkowania takiego przyrządu pomiarowego (na podstawie Art. 8a. ust. 1 tej ustawy, jest posiadanie odpowiednio ważnej decyzji zatwierdzenia typu. A odnośnieanalizatorów spalin samochodowych, do których stosuje się art. 27 albo 29a tej ustawy, ich legalizację ponowną można wykonać jedynie w trybie tych przepisów - a te mówią "o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów" (sic).

Pytanie.
Czy wydanie świadectwa legalizacji ponownej dla przyrządu i nie potwierdzenie w jego treści zgodności z przepisami na podstawie, których został on wprowadzony do obrotu jest prawnie dopuszczalne?

Pytanie.
Czy prawnie dopuszczalne jest potwierdzanie w treści świadectwa legalizacji ponownej takiego przyrządu, zgodności z wymaganiami innych przepisów niż obowiązujące w chwili wydania zatwierdzenia typu dla tego przyrządu?

 

W mojej ocenie odpowiedź na te pytania brzmi NIE.

 

Prawo NIE dopuszczało - ani kiedyś, ani obecnie - wydawania świadectwa legalizacji ponownej dla przyrządu pomiarowego o treści innej niż wynikająca odpowiednio z przepisów:

 • art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1834) - w odniesieniu do analizatorów spalin których typ została zatwierdzony (czyli wprowadzonych do obrotu na podstawie ustawy prawo o miarach) więcej zobacz tutaj;

 • art. 8m ust 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U 2013, poz 1069) w odniesieniu do analizatorów spalin wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności.

Dla przypomnienia, przepis Art. 8m ust 4a. mówi, iż ""Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, organ administracji miar albo podmiot upoważniony przeprowadza sprawdzenie tego przyrządu pod względem zgodności z wymaganiami obowiązującymi w roku, w którym dokonano oceny zgodności, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9a."

Jedak niezależnie od mojej oceny każdy zainteresowany sam powinien sobie odpowiedzieć na te pytania. Sam, lub z pomocą prawnika, który weźmie na siebie odpowiedzialność za skutki interpretacji stosowania tego prawa.

  Warto też wiedzieć (zauważyć/ uświadomić sobie), że pod rządami starej ustawy Prawo o miarach z 1993r., analizatory spalin podlegały uwierzytelnieniu [vide art. 11 ust 1 ustawy]. A świadectwo uwierzytelnienia było ważne13 miesięcy [vide zarządzenia nr 65 Prezesa GUM z dnia 20.05.1996r.]

Dla przypomnienia z ustawy: "Art. 11.1. Obowiązkowi uwierzytelnienia podlegają przyrządy pomiarowe określone przez Prezesa Urzędu, na wniosek lub w porozumieniu z zainteresowanym ministrem albo kierownikiem urzędu centralnego, mające znaczenie dla bezpieczeństwa życia, ochrony zdrowia i ochrony środowiska."

oraz z Zarządzenia : "Dowody kontroli metrologicznej, § 27. 1 W wyniku stwierdzenia, że sprawdzany analizator odpowiada wymaganiom przepisów, wydaje się świadectwo uwierzytelnienia. 2. Okres ważności świadectwa uwierzytelnienia wynosi 13 miesięcy. 3. Termin, do którego analizatory zatwierdzonego typu mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania, jest określony w decyzji zatwierdzenia typu."

Natomiast już pod rządami ustawy Prawo o miarach z 2001r. analizatory spalin podlegały już legalizacji [vide art. 8 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu w jakim została ona ogłoszona (Dz.U. 63 poz. 636)]

Dla przypomnienia, przepis ten miał następująca treść: "Art.8 ust 3. Prawna kontrola metrologiczna przed wprowadzeniem przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania wykonywana jest zgodnie z procedurami oceny zgodności (modułami), a w szczególności poprzez badania typu potwierdzone decyzją zatwierdzenia typu, legalizację pierwotną lub legalizację jednostkową, natomiast dla przyrządów pomiarowych będących w użytkowaniu — poprzez legalizację ponowną."

Treść art. 8 w tym i ust. 3 została później zmieniona (rozwinięta) przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 141, poz. 1493), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2004 r.

Zobacz też : 

Uwolnić spaliny z SKP! ... O co tu chodzi? 
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ... 
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP? 
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora.


Zmieniony ( 08.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »