Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ...
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ... PDF Drukuj Email

... dotyczyć ani analizatorów spalin samochodowych  ani ich legalizacji ponownej?

Dla przypomnienia: Art. 8a. 1. Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. 2. Za równoważne zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej Prezes Głównego Urzędu Miar, zwany dalej "Prezesem", może uznać, w drodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne.
Art. 8a - został wprowadzony do ustawy
Prawo o miarach z 11 maja 2001r. (Dz.U. nr 63 poz. 636), przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 141, poz. 1493), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2004 r.


   Trzeba sobie uświadomić, że użyte tu (w art. 8a ust. 1 UPoM) sformułowanie "lub ważną legalizację" nie może dotyczyć legalizacji ponownej. A nie może ponieważ, legalizacja ta może dotyczyć jedynie tych przyrządów, które już zostały wprowadzone do obrotu [vide art. 8 ust. 2 pkt 3 UPoM]
A w przepisie tym to sformułowanie "lub ważną legalizację" jest alternatywą dla sformułowania "odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu", a legalizacja ponowna ze swej definicji nie może być alternatywą dla decyzji zatwierdzenia typu, zwłaszcza w odniesieniu do przyrządów, które podlegają zatwierdzeniu typu, tak jak analizatory spalin samochodowych.

  Dlatego użyte tu (w art. 8a ust. 1 UPoM) sformułowanie "lub ważną legalizację" nie może też dotyczyć analizatorów spalin samochodowych. Skoro analizatory - w roku 2004 , tj. w roku, w którym przepis ten został wprowadzony do ustawy PoM - mogły być wprowadzone do obrotu, jedynie wtedy gdy miały odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu".

   Zatem alternatywa "lub ważną legalizację" może dotyczyć jedynie takich przyrządów pomiarowych, "które są legalizowane bez zatwierdzenia typu". A analizatory spalin samochodowych do nich nie należą.
[vide. art. 9 pkt 6 ustawy Prawo o miarach z 2001r. w brzmieniu w jakim została ona ogłoszona (Dz.U. 63 poz. 636)].

Dla przypomnienia, przepis ten mówił: " Art. 9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: (...)6) rodzaje przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu,(...) — przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

[vide art. 8b ust 3 pkt 2 ustawy Prawo o miarach z 2001r. w obecnym brzmieniu

Dla przypomnienia, przepis ten mówił: "Art. 8b. (...) 3. Legalizacji przyrządów pomiarowych dokonują: (...) 2) Prezes i organy administracji miar, o których mowa w art. 10 pkt 2 - w zakresie legalizacji pierwotnej przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu;

Art. 10. Organami administracji miar są: (...) 2) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, zwani dalej "dyrektorami".

[vide: rozporządzenia dostępne tu-> Dz.U. 2004 nr 82 poz. 754 i tu -> Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653

Dla przypomnienia, było to "Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu] i uchylające je Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli uznane za uchylony z dniem 1.01.2008r.

Zobacz też :

Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora.
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może ...
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP?
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Co dla SKP dziś oznacza treść Rozporządzenia MG z 27.12.2007r.?

 

Uwolnić spaliny z SKP! ... O co tu chodzi?

Zmieniony ( 29.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »