Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora.
Dlaczego daty są ważne? - daty ważne dla "życia" analizatora. PDF Drukuj Email

Temat dotyczy analizatorów spalin samochodowych stosowanych w SKP, a szczególnie tych z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym (art 27 ustawy) oraz tych z rokiem produkcji 2003 (art 29a ustawy)

A co to są za daty ważne dla "życia" analizatora spalin samochodowych w SKP?

  Gdy będzie to analizator wprowadzony do obrotu na podstawie Ustawy Prawo o miarach będą to cztery daty, a gdy na podstawie Dyrektywy MID, po ocenie zgodności tylko dwie.

Dla analizatorów spalin wprowadzonych do obrotu na podstawie Ustawy Prawo o miarach:

 1. pierwsza, to data jego produkcji.

 2. druga, to data wydania Decyzji Zatwierdzenia (jego) Typu;

 3. trzecia, to data do której ważna jest Decyzji Zatwierdzenia (jego) Typu;

 4. czwarta, to data zgłoszenia go do legalizacji pierwotnej;


A dlaczego, dla analizatora są ważne właśnie te cztery daty?

   Daty te są ważne ponieważ to właśnie od nich zależy, to czy ...
... do konkretnego analizatora mają zastosowanie:

 • przepis art. 27 ustawy z Prawo o miarach z 11 maja 2001r. (Dz.U. nr 63 poz. 636)
  - ujętym w tekście jednolitym tej ustawy ogłoszonym 15.11.2013r. [
  D20042441]
  - pominięty w tekście jednolitym tej ustawy ogłoszonym 13.09.2013r. [
  D20131069]

 • przepis art. 29a obowiązującej ustawy Prawo o miarach z czy też nie;

 • czy też inne przepisy.

To właśnie te daty ważne dla "życia" determinują to, jakie wymagania powinny spełniać, a dokładniej kiedy obowiązujące wymagania powinien spełniać konkretny analizator spalin samochodowych.

 • Czy analizator powinien spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r.? [vide art. 10 ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834)] - w odniesieniu do analizatorów spalin których typ została zatwierdzony (czyli wprowadzonych do obrotu na podstawie ustawy prawo o miarach) więcej zobacz tutaj;

 • Czy analizator powinien spełniać wymagania obowiązujące w roku, w którym dokonano jego oceny zgodności? [vide art. 8m ust 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. 2013, poz 1069)] - w odniesieniu do analizatorów spalin wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

 • Czy analizator powinien spełniać wymagania dotychczasowych przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001r. - w odniesieniu do analizatorów do których stosuje się art. 27 ustawy z Prawo o miarach z 11 maja 2001r. (Dz.U. nr 63 poz. 636);

 • Czy analizator powinien spełniać wymagania dotychczasowych przepisów obowiązujących przed wejściem w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001r. - w odniesieniu do analizatorów do których stosuje się art. 29a ustawy z Prawo o miarach z 11 maja 2001r. (Dz.U. 2013, poz 1069).


A dlaczego determinują?

Zobacz : 

Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Co dla SKP oznacza treść Rozporządzenia MG z dnia 27 grudnia 2007 r.?
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP?
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może dotyczyć analizatorów spalin i ich legalizacji ponownej.


   Warto też wiedzieć (zauważyć/ uświadomić sobie):

 • że analizator spalin samochodowych jest przyrządem pomiarowym podlegającym" od dnia 7 stycznia 2007r. ocenie zgodności" [vide: art.10 ust.1 jak wyżej ustawy 15 grudnia 2006r. ] ;

 • że przed 7 stycznia 2007r. podstawą wprowadzenia do obrotu analizatora było wydanie Decyzji zatwierdzenia typu (dla typu analizatora) [vide: art.10 ust.1 jak wyżej ustawy 15 grudnia 2006r.];

 • że wymaganiami - które powinien spełniać analizator z zatwierdzonym typem - te obowiązujące przed 7 stycznia 2007r., były określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych Dz.U. 2004 nr 7 poz. 58; [uchylone 11.01.2008]

 • że to rozporządzenie z 16.12.2003r. było pierwszym aktem wykonawczym dotyczącym analizatorów spalin wydanych na podstawie Ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r., oraz

 • że to rozporządzenie było aktem prawnym, który został wydany 16 grudnia 12.2003r., ale ogłoszony dopiero 19.01.2004r. (czyli już po 31.12.2003r.), wszedł w życie (zaczął obowiązywać) 3.02.2004r., a został uchylony z dniem 11.01.2008r. dopiero przez obowiązujące obecnie w/w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007r. Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765. Dlatego nie mogło być uznane za akt na podstawie którego zalegalizowano analizator przed 31.12.2003r., czyli nie mogło mieć zastosowania ani do analizatorów, do których stosuje się art. 27 ustawy (uwierzytelnionych przed 1.01.2003r) ani też do analizatorów, do których stosuje się art. 29 a ustawy (zalegalizowanych przed 31.12.2003r.

 • że wymaganiami - które powinien spełniać analizator po ocenie zgodności - te obowiązującymi w roku, w którym dokonano oceny zgodności, jak dotąd (styczeń 2014r.) są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765) [weszło w życie 11.01.2008];

 • że przepis art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o miarach z 2001r. w brzmieniu z chwili ogłoszenia ustawy (Dz.U. 63 poz. 636) jasno (wprost) określał , że: "Art. 8 ust. 4. Warunkiem dopuszczenia przyrządów pomiarowych do legalizacji pierwotnej jest uzyskanie zatwierdzenia typu, z wyjątkiem przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 9 pkt 6."
  P
  rzepis ten został zmodyfikowany (wzmocniony) i przeniesiony do nowego art. 8a [ przez art. 1 pkt 7 tej samej ustawy z dnia 27 maja 2004 r., która zmodyfikowała treść art. 8 (przez art. 1 pkt 6) oraz dodała do ustawy art. 29a ( przez art. 1 pkt 23).

 • że na podstawie art. 27 ustawy - Prawo o miarach, aż do 31 grudnia 2012r. - mogły być legalizowane a zetem również być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane analizatory spalin, uwierzytelnione przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001r.. A wydane dla nich Decyzje ZT one odpowiednio ważne. I ta ich odpowiedniość wynikała właśnie z dopuszczenia wynikającego z art. 27 tej ustawy.

 • że na podstawie art. 29a - ustawy Prawo o miarach, aż do 31 grudnia 2013r. - mogły być legalizowane a zetem również - wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane analizatory spalin, zalegalizowane (na podstawie art. 29 ustawy) do 31.12.2003r, zgodnie z przepisami obowiązującym przed wejściem w życie wymagań określonych na podstawie tej nowej ustawy. A wydane dla nich Decyzje ZT były odpowiednio ważne. A ta ich odpowiedniość wynikała z dopuszczenia wynikającego z art. 29 tej ustawy. Art. 29a ma zastosowanie jedynie do tych przyrządów do których miał zastosowanie art. 29 tej ustawy.

 • że przepis art. 27 oraz art. 29 zostały pominięte w tekście jednolitym tej ustawy opublikowanym 13 września 2013r. obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 6 maja 2013r.

  Warto też wiedzieć (zauważyć/ uświadomić sobie), że pod rządami starej ustawy Prawo o miarach z 1993r., analizatory spalin podlegały uwierzytelnieniu [vide art. 11 ust 1 ustawy]. A świadectwo uwierzytelnienia było ważne13 miesięcy [vide zarządzenia nr 65 Prezesa GUM z dnia 20.05.1996r.]

Dla przypomnienia z ustawy: "Art. 11.1. Obowiązkowi uwierzytelnienia podlegają przyrządy pomiarowe określone przez Prezesa Urzędu, na wniosek lub w porozumieniu z zainteresowanym ministrem albo kierownikiem urzędu centralnego, mające znaczenie dla bezpieczeństwa życia, ochrony zdrowia i ochrony środowiska."

oraz z Zarządzenia : "Dowody kontroli metrologicznej, § 27. 1 W wyniku stwierdzenia, że sprawdzany analizator odpowiada wymaganiom przepisów, wydaje się świadectwo uwierzytelnienia. 2. Okres ważności świadectwa uwierzytelnienia wynosi 13 miesięcy. 3. Termin, do którego analizatory zatwierdzonego typu mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania, jest określony w decyzji zatwierdzenia typu."

Natomiast pod rządami ustawy Prawo o miarach z 2001r. analizatory spalin podlegały już legalizacji [vide art. 8 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu w jakim została ona ogłoszona (Dz.U. 63 poz. 636)

Dla przypomnienia, przepis ten miał następująca treść: "Art.8 ust 3. Prawna kontrola metrologiczna przed wprowadzeniem przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania wykonywana jest zgodnie z procedurami oceny zgodności (modułami), a w szczególności poprzez badania typu potwierdzone decyzji zatwierdzenia typu, legalizację pierwotną lub legalizację jednostkową, natomiast dla przyrządów pomiarowych będących w użytkowaniu — poprzez legalizację ponowną."

Treść art. 8 w tym i ust. 3 została później zmieniona (rozwinięta) przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 141, poz. 1493), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2004 r.

Zobacz też : 

Uwolnić spaliny z SKP!
Dlaczego dziś dla SKP ważna jest treść art. 10 ustawy z 15 grudnia 2006r.?
Co dla SKP oznacza treść Rozporządzenia MG z dnia 27 grudnia 2007 r.?
Dlaczego treść art. 8a. UPoM decyduje o dopuszczalności użytkowania analizatora w SKP?
Dlaczego użyte w art. 8a ust. 1 UPoM określenie "lub ważną legalizację", nie może dotyczyć analizatorów spalin i ich legalizacji ponownej.

Zmieniony ( 30.01.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »