Menu Content/Inhalt
Start arrow Wieści arrow Prawo arrow Co to znaczy bez problemów ze zgodnością z przepisami ?
Co to znaczy bez problemów ze zgodnością z przepisami ? PDF Drukuj Email

Oczywiście w tym miejscu, chodzi o problemy ze stosowaniem analizatorów spalin samochodowych, które podpadają pod problem roku 2013.


A co to za problemy?

 

Prawo o miarach z 11 maja 2001 w art 27 wprowadziło 10 letni okres karencji (czyli do 31 grudnia 2012 r.) umożliwiający dalszą legalizację przyrządów pomiarowych „nie spełniających jej przepisów”.

Ustawa Prawo o miarach jest aktem prawnym uniwersalnym w tym sensie, że reguluje zasady prawnej kontroli metrologicznej różnych przyrządów pomiarowych nie tylko analizatorów spalin samochodowych. W konsekwencji czego konieczne jest stosowanie jej przepisów odpowiednio do kategorii przyrządów pomiarowych w zależności od zakresu stosowanej wobec nich prawnej kontroli metrologicznej (art. 8 ust. 5).

Wiadomym jest, że przed rokiem 2007 w odniesieniu do analizatorów spalin samochodowych prawna kontrola metrologiczna była objęta zakresem wymieniony w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz wykonywana poprzez:

  • zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed wprowadzeniem typu analizatora spalin do obrotu (art. 8 ust 2 pkt 1);

  • legalizację pierwotną – przed wprowadzeniem danego egzemplarza analizatora spalin do obrotu lub użytkowania (art. 8 ust 2 pkt 2), a także

  • legalizację ponowną – w stosunku do analizatorów spalin w użytkowaniu (art. 8 ust 2 pkt 2).

Należy zauważyć, że ten sam przepis art. 27 ustawy, może być odmiennie stosowany w zależności od zakresu prawnej kontroli metrologicznej, którą objęty jest dany przyrząd pomiarowy.

I tak, użyty w tym przepisie zapis o 'niespełnianiu jej przepisów' może być traktowany inaczej w odniesieniu do przyrządów objętych zakresem kontroli jak w art.8 ust. 5 pkt 1 tj. zatwierdzeniem typu i legalizacją pierwotną oraz legalizacją ponowną a inaczej w odniesieniu do przyrządów objętych zakresem kontroli jak w art.8 ust. 5 pkt 4 tj.: legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną.

Rok 2013 jest rokiem szczególnym dla analizatorów spalin samochodowych z tej przyczyny, że organem administracji, który może rozstrzygać o indywidualnych prawach i obowiązkach konkretnych użytkowników tych przyrządów pomiarowych, może być również każdy ze starostów powiatowych, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów (na podstawie art. 83b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 ze zm.) dalej PoRD.

Warto pamiętać, że ...
... każdy starosta powiatowy na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym jest upoważniony (art. 83b ust 1) i zobligowany (art. 83b ust 2) do sprawowania nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów na terenie starostwa.
I w ramach swoich kompetencji starosta na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 3 lit a) lub lit b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 ze zm.), wydaje decyzję o skreśleniu przedsiębiorcy z listy podmiotów prowadzących SKP.

Warto pamiętać, że ...
... Starosta powiatowy może wydać decyzję o skreśleniu przedsiębiorcy z listy podmiotów prowadzących SKP (na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 3 lit a) lub lit b) ustawy PoRD w związku z art. 83 ust 4 zdanie drugie oraz art. 83 ust 3 pkt 4 i 5 tej ustawy.) i/lub cofnąć (na 5 lat) uprawnienie do wykonywania badań technicznych diagnoście wykonującemu badania w tej SKP (na podstawie art. 84 ust. 3 i 4 PoRD).

Warto pamiętać, że ...
... Starosta powiatowy przy wydawaniu decyzji w trybie przepisów ustawy PoRD, nie jest zobligowany do zasięgania opinii innego organu, jest natomiast uprawniony i zobowiązany do samodzielnej oceny stanu faktycznego sprawy oraz własnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Sprawa nie jest błaha bo może dotyczyć ponad 2 tys przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (SKP), ponad 4 tys uprawnionych diagnostów zatrudnionych w tych SKP oraz ich rodzin. Może dotyczyć również bliżej niesprecyzowanej liczby właścicieli pojazdów, którzy przeprowadzili badanie techniczne swojego pojazdu w SKP, która stosowała analizator spalin samochodowych, który jako wprowadzony do obrotu przed 1 stycznia 2013r. był „nielegalny” lub został za taki uznany przez organ sprawujący nadzór nad SKP. W konsekwencji czego badanie takie może zostać uznanie za nieważne z tej przyczyn, że było przeprowadzane niezgodnie z wymaganiami z zastosowaniem 'nielegalnego' analizatora spalin.

Należy zauważyć, że przy obecnym brzmieniu przepisów ustawy Prawo o miarach, możliwe jest przyjęcie przez Starostę, czyli organ sprawujący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – które są głównymi użytkownikami analizatorów spalin samochodowych - następującego stanowiska:

W przypadku analizatorów spalin samochodowych - dla których warunkiem wprowadzeniem do obrotu lub użytkowania było wcześniejsze uzyskanie decyzji zatwierdzenia typu po wcześniejszym przeprowadzeniu badania typu - podczas legalizacji (pierwotnej lub ponownej) dokonuje się weryfikacji czy dany egzemplarz przyrządu pomiarowego spełnia wymagania. Jednak wydane w wyniku legalizacji świadectwo może poświadczać jedynie spełnianie wymagań przepisów, których spełnienie dla typu tego przyrządu pomiarowego zostało poświadczone w treści decyzji zatwierdzenia typu obejmującej typ reprezentowany przez ten analizator. Czyli decyzji ważnej w dacie produkcji tego analizatora.
Barak jest bowiem przepisów, które umożliwiałyby w odniesieniu do przyrządów podlegających obowiązkowi zatwierdzenia typu poświadczania w drodze legalizacji spełniania przez ten przyrząd wymagań przepisów, które nie zostały wymienione we właściwej decyzji zatwierdzenia typu.”

Do przyjęcia właśnie takiego stanowiska daje podstawę m.in. treść jej przepisów art. 27 oraz 29a oraz treść uzasadnienia projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach, dotycząca w pkt 5 wprowadzenia do ustawy przepisu art 29a (dostępna np. tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/projekty/2431_p.htm)Gdzie jako cel dodania art. 29a jest wskazane „dostosowanie rozwiązań przejściowych do faktycznych problemów, jakie w tym zakresie powstały w związku z brakiem wydania aktów wykonawczych do ustawy z dniem 1 stycznia 2003 r. (ustawodawca przewidział, że prawna kontrola metrologiczna może być wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych w terminie roku od wejścia w życie ustawy art. 29), natomiast w art. 27 nie uwzględnił tego dopuszczenia (...)”.

W aktualnym stanie prawnym możliwy jest następujący tok rozumowania.

Czy przepis art. 29a może wydłużać okres dopuszczalności legalizacji tych analizatorów spalin samochodowych, których dotyczy art. 27 ustawy Prawo o miarach ?

Wątpliwa jest możliwość wydłużenia o kolejny rok, na podstawie przepisu art. 29a, okresu karencji dla analizatorów spalin zalegalizowanych/ uwierzytelnionych przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 1.01.2003r.), wobec celu wprowadzenia tego przepisu do ustawy oraz faktu, że art. 27 ustawy w zakresie jego stosowania do analizatorów spalin samochodowych nie został zmieniony i nadal jest obowiązujący.

Co istotne w przepisie art. 29a w odróżnieniu do przepisu art. 27 ustawa nie posługuje się już określeniem niespełniające jej przepisów”, lecz stosuje inną konstrukcję: „Przyrządy pomiarowe zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 r. (...) mogą być nadal legalizowane (...) o ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.” 
Zatem, czy te „wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane” może oznaczać wymagania jakichś innych przepisów niż te na podstawie których zostały zalegalizowane do dnia 31 grudnia 2003 r.? 
Art. 29a został dodany do ustawy Prawo o miarach przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy -Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz 1493), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2004 r..

W konsekwencji powyższego, rozciąganie na analizatory spalin samochodowych wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2003 r. (rok produkcji 2002 lub wcześniejszy), działania przepisu art. 29a ustawy może pociągnąć za sobą dla użytkowników tych przyrządów pomiarowych negatywne i daleko idące konsekwencje.

A wbrew pozorom sytuacji właścicieli i użytkowników takich analizatorów nie poprawia opublikowanie na stronie GUM projektu zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1765). 
Bo, jak wynika z treści uzasadnienia tego projektu quasi oficjalnym stanowiskiem projektodawcy czyli Prezesa Głównego Urzędu Miar, w odniesieniu do stosowania przepisu art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1834) jest to, że „Przepis ten nie może być stosowany do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu i użytkowania na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.” [Takie stwierdzenie znajduje się wostatnim zdaniu akapitu 2 na str. 2 uzasadnienie, zaczynającego się od słów „Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia (...)” ]

Dlatego rok produkcji analizatora ma znaczenie ...
...ponieważ art. 29a ustawy, nie mógł wyeliminować skutków działania art. 27 ustawy, czyli dopuszczenia do legalizacji analizatorów spalin wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 1 stycznia 2003 r. jedynie do 31 grudnia 2012 r..

No i jest jeszcze problem wynikający z § 2 tego w/w rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r. Wynika z niego, że tych analizatorów do, których stosuje się przepisy art. 27 albo art. 29a ustawy z 11 maja 2001r -Prawo o miarach, nie uznaje się za spełniające obowiązek legalizacji pierwotnej. Co ma taki skutek, że po skończeniu okres przejściowy stosowania tych przepisów (odpowiednio 31.12.2012r dla art. 27 i 31.12.2013r dla art. 29a), takich analizatorów legalizować już nie wolno. Bo legalizację ponowną można zrobić tylko dla analizatora, który uznaje się za spełniający obowiązek legalizacji pierwotnej. Jaki jest rok produkcji analizatora wynika z jego tabliczki znamionowej, bo musi tam być m.in rok produkcji analizatora.
Dopóki można było stosować przepisy art. 27 albo 29a ustawy,
można było też bazować na domniemaniu, że został on wprowadzony do obrotu, to znaczy, że miał wykonane uwierzytelnienie pierwotne lub legalizację pierwotną. Domniemaniu wynikającym z tego, że osoba zgłaszająca analizator do legalizacji ponownej musiała przedstawić poprzednie świadectwo legalizacji ponownej. Było to możliwe, bo "od zawsze" warunkiem wykonania legalizacji ponownej analizatora (a pod rządami starej ustawy uwierzytelnienia ponownego) było przedstawianie dowodu jego poprzedniej legalizacji (uwierzytelnienia). A skoro klient przedstawiał dowód poprzedniej legalizacji (uwierzytelnienia) analizatora, to można było domniemywać, że laboratorium, które wystawiło to świadectwo legalizacji (uwierzytelnienia), wcześniej otrzymało kopię poprzedniej legalizacji (uwierzytelnienia). No i tak gdzieś tam na początku (w roku produkcji), musiało to być świadectwo uwierzytelniania pierwotnego (lub legalizacji pierwotnej w 2003r.), które były zrobione przed wprowadzeniem analizatora do obrotu.
Jednak w związku z tym
§ 2 tego w/w rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2010r., (obowiązującym już od 8 lipca 2010r.), po skończeniu okres przejściowy stosowania przepisów art. 27 albo 29a ustawy Prawo o miarach, z takiego domniemania mogą korzystać już tylko te analizatory, do których tych przepisów nie stosowało się, bo zostały wprowadzone do obrotu już zgodnie z przepisami nowej ustawy z 11 maja 2001r. -Prawo o miarach. A w przypadku analizatorów, do których stosowało się wcześniej te przepisy, legalizacji ponowna niestety nie jest już prawnie dopuszczalna. A w konsekwencji nie można ich też legalnie stosować po upływie okresu ich ostatniej legalizacji ponownej wykonanej na podstawie przepisu art. 27 albo art. 29a. Co w najlepszym przypadku dla przepisu art. 27 i analizatorów z rokiem produkcji 2002 lub wcześniejszym oznaczało datę 31 maja 2013r.. A dla przepisu art. 29a i analizatorów z rokiem produkcji 2003 będzie to data 31 maja 2014r.. A stosowanie nielegalnych analizatorów np. w SKP wiąże się z bardzo konkretnymi konsekwencjami wynikającymi wprost z przepisów prawa.

 

Zobacz też:
Zalegalizowałeś swój analizator ? - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.
Czy "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące analizatorów spalin?
Czy "Fiskus" może zakwestionować faktury dotyczące działalności SKP?
Kupiłeś używany analizator - pomyśl o korekcie deklaracji podatkowych.

Wyżej wskazane problemy z analizatorami spalin samochodowych w SKP znikną gdy doprowadzimy do „uwolnienia spalin z SKP”!

Dlatego:

Uwolnić spaliny z SKP!

Poprzyj ideę uwolnienia spalin z SKP !

Powiadom znajomych o tej idei !

Chcesz poprzeć ideę „uwolnić spaliny z SKP” ?
Napisz do koordynatora projektu na adres 


Zmieniony ( 10.03.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »